2. SQLAlchemy

 1. Mapeig amb classes

 2. Claus foranes:

  • S’ha de cridar a Base.metadata.create_all(), desprès de carregar tota la collecció
 3. Referencies i multivalors:

  • Els camps que són referencies o multivalors s’han d’implementar amb relacions entre taules. Per les referencies, cal assignar una clau forana al camp de la taula destí, això am SQLAlchemy implica definir un atribut extra a la classe, que defineix la relació:

   camp = Column(Integer, ForeignKey([Desti] + '.id'))
   relacio = relathionship([Desti], primaryjoin="camp==[desti].id" )