5. Tests

Les proves (testing) es realitzen de forma automàtica amb tests unitaries (Unit testing) i QTest, per llençar la bateria de proves:

make test

També es poden llençar les proves amb setuptools, el fitxer setup.py:

python setup.py tests

5.1. nose

El paquet de Python nose treballa per sobre dels tests estàndar de Python afegint-hi funcionalitats extres o millorant les ja existents. En el nostre cas ens interessa per fer-ne ús de l’opció coverage.